Chi Bộ Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Lâm Nghiệp, được thành lập theo Quyết định số 315/QĐ-ĐU ngày 19/08/2021 của BCH Đảng bộ Trường Đại học Lâm Nghiệp

Danh sách Đảng viên thuộc Chi bộ Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai:

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

1

Nguyễn Trường Sơn

Bí thư

Hiệu trưởng

2

Nguyễn Kim Hậu

Phó Bí thư

Phó Hiệu trưởng

3

Nguyễn Thanh Trọng    

4

Hồ Minh Đông    

5

Phạm Thị Luận    

6

Trần Thị Thắm    

7

Phạm Thị Hải Yến