Thứ/ngày Thời Gian Địa Điểm Nội Dung Thành Phần Chủ trì
Thứ hai
06/12

Theo kế hoạch

 

Online - Microsoft Teams

 

 Sinh hoạt lớp 

  GVCN và học sinh các lớp

GVCN

Thứ ba
07/12
         
Thứ tư
08/12
         
Thứ năm
09/12
         
Thứ sáu
10/12

Theo kế hoạch

Online - Microsoft Teams

 Sinh hoạt lớp 

  GVCN và học sinh các lớp

GVCN

Thứ bảy
11/12

Theo kế hoạch

Online - Microsoft Teams

 Sinh hoạt lớp

  GVCN và học sinh các lớp

GVCN
Chủ nhật
12/12