TT

Họ và tên

Trình độ

Giảng dạy/nhiệm vụ

Ghi chú

1

Lưu Thị Loan

Thạc sĩ

Văn học

Tổ phó, Phụ trách tổ

2

Trần Thị Thắm

Thạc sĩ

Lịch sử

 

3

Phạm Thị Luận

Thạc sĩ

Giáo dục công dân

 

4

Mạnh Duy Hưng

Thạc sĩ

Thể dục

 

5

Hồ Văn Phi

Đại học

Thể dục