TT

Họ và tên

Trình độ

Giảng dạy/nhiệm vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thanh Trọng

Thạc sĩ

Tin học

Tổ trưởng

2

Nguyễn Trường Sơn

Thạc sĩ

Tin học

 

3

Lê Thị Hoa

Thạc sĩ

Tiếng Anh

 

4

Phạm Thị Hải Yến

Đại học

Tiếng Anh

 

5

Trần Thị Hòa

Đại học

Tiếng Anh