TT

Họ và tên

Trình độ

Giảng dạy/nhiệm vụ

Ghi chú

1

Hồ Minh Đông

Thạc sĩ

Kế toán

Tổ trưởng

2

Đinh Thị Hoa Lý

Chuyên viên

Cán bộ Văn phòng