TT

Họ và tên

Trình độ

Giảng dạy/nhiệm vụ

Ghi chú

1

Ninh Văn Quyển

Thạc sĩ

Vật lý

Tổ trưởng

2

Nguyễn Kim Hậu

Thạc sĩ

Vật lý

 

3

Nguyễn Đình Huy

Thạc sĩ

Toán học

 

4

Trần Thị Trâm Anh

Thạc sĩ

Toán học

 

5

Dương Thị Ngọc Trâm

Đại học

Hóa học

 

6

Bùi Thị Bích Vân

Đại học

Hóa học

 

7

Nguyễn Thị Thanh Nga

Thạc sĩ

Sinh học

 

8

Nguyễn Đức Cẩn

Đại học

Hóa học

 

9

Nguyễn Tân Anh

Đại học

Hóa học