Thực hiện Kế hoạch số 202-KH/TU, ngày 18/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong ba năm 2023, 2024, 2025; Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU ngày 16/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và văn bản số 14022/UBND-KGVX ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyên kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023; Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyên với những nội dung cụ thể như sau:

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.    Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2.    Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong nhằm cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3.    Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm gắn với nhiệm vụ dạy và học, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

II.    NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1.    Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương:

1.1.    Kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2023):

a)    Nội dung tuyên truyền:
Bối cảnh dẫn tới Hội nghị Paris; diễn biến Hội nghị Paris, kết quả và ý nghĩa của Hiệp định Paris, những bài học quý giá, hiệp định Paris với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

b)    Hình thức:
Các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học ... tổ chức trang trí, khẩu hiệu, băng rôn và tuyên truyên dưới cờ cho học sinh.

1.2.    Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ắp Bắc (02/01/1963-02/01/2023:

a)    Nội dung tuyên truyền:
Bối cảnh, diễn biến và kết quả trận đánh, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử, phát huy tinh thần chiến thắng ấp bắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

b)    Hình thức:
Các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học ... tổ chức trang trí, khẩu hiệu, băng rôn và tuyên truyền dưới cờ cho học sinh..

1.3.    Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023:

a) Nội dung tuyên tuyên truyền:

-    Tuyên truyền truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyên và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng 93 năm qua.

-    Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân ta; đi lên chú nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chù tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là sau 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

-    Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, nhất là, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đây lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 37-QD/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Ket luận so 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 12-KL/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

-    Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh năm 2022; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, bài bản của Chính phủ, Thú tướng Chính phũ, sự đoàn kết, phối họp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đâu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, năm 2022, đất nước đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa thúc đây phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

-    Tuyên truyền về Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biêu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.

-    Các hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023), mừng Xuân Quý Mão 2023; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình chính sách, người có công với nước, lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết, nhất là ở địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số miền núi; người lao động, làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất mất việc làm.

-    Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

b) Hình thức:
-    Các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học ... tổ chức trang trí, khẩu hiệu, băng rôn, cổ động tuyên truyền.

-    Khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh theo dõi các chương trình phát sóng phim tài liệu, phóng sự ghi nhận, các tin bài trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo, đài của Trung ương và của tỉnh, chia sẻ trên trang mạng xã hội của cá nhân.

-    Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức Lễ Tết thầy (Mùng 3 Tết) theo Kế hoạch của ƯBND tỉnh; các đơn vị, trường học tham gia theo chỉ đạo (Có kế hoạch chi tiết riêng).

1.4.    Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch):

a) Nội dung tuyên truyền:

-    Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; giáo dục các thê hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-    Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam qua 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyêt Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng các hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

-    Vai trò sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

b) Hình thức:
-    Các trường học tổ chức tốt công tác tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của trường, tuyên truyền trực quan...

-    Các cơ quan giáo dục, trường học, các đơn vị thuộc Sở GD&ĐT có trụ sở tại các địa phương có Đen thờ Vua Hùng hoặc công trình mang tên Vua Hùng tham gia lễ dâng hương cũng như các hoạt động khác có liên quan do địa phương tổ chức.

1.5.    Kỷ niệm 75 năm Chiến thắng La Ngà (01/03/1948-01/03/2023):

a)    Nội dung tuyên truyền:

-    Tổ chức ôn lại truyền thống hào hùng, những chiến công oanh liệt của quân và dân miền Đông Nam Bộ trong đó có quân và dân tỉnh Đồng Nai những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp; đồng thời, nơi đây còn đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ cả về chiến lược và chiến thuật, góp phần làm phong phú kho tàng nghệ thuật quân sự độc đáo Việt Nam.

-    Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, tổ chức về nguồn thăm di tích lịch sử, ôn lại truyền thống lịch sử địa phương, thăm hỏi gia đình vùng căn cứ cách mạng,vùng sâu vùng xa v.v... Trùng tu, tôn tạo quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa.

b)    Hình thửc:
-    Các trường học tổ chức tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của trường, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt dưới cờ, thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hoạt động ngoại khóa...
-    Các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học... tổ chức trang trí, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền; các trường học trên địa bàn huyện Định Quán tô chức chăm sóc, vệ sinh khuôn viên các Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng La Ngà.

1.6.    Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nưóc (30/4/1975-30/4/2023):

a) Nội dung tuyên truyền:

-    Giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

-    Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh của quân và dân ta làm nên những chiến công vang dội; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, của nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
-    Nét độc đáo, đặc sắc nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nồi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu vê tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất đất nước và khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
-    Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên đại thăng mùa Xuân năm 1975; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với người có công với nước.
-    Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 48 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ của chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
-    Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

b) Hình thức:
-    Các trường học tổ chức tốt công tác tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của trường, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt dưới cờ, thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thê thao, hoạt động ngoại khóa...
-    Các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học... tổ chức trang trí, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền; tổ chức chăm sóc, vệ sinh khuôn viên các Nghĩa trang liệt sĩ hoặc Đền thờ liệt sĩ và tham gia dâng hương hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ do địa phương tổ chức.

1.7.    Kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2023):

a)    Nội dung tuyên truyền:
-    Đường lối kháng chiến, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.
-    Nêu bật những chiến thắng và chiến công của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; tinh thần đoàn kết chiến đấu và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, sự kết họp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
-    Những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 69 năm qua; những Nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới, nhất là nghị quyết về phát triển vùng Tây Bắc.
-    Những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
-    Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

b)    Hình thức:
-    Các trường học tổ chức tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của trường, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt dưới cờ, thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thế thao, hoạt động ngoại khóa...
-    Các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học... tổ chức trang trí, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền.

1.8.    Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023):
a) Nội dung tuyên truyền:
-    Thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chú tịch Hô Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tê.
-    Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
-    Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
-    Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tập trung tuyên truyền, khơi dậy khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
-    Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở.
-    Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

b) Hình thức:
Các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học tổ chức trang trí, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền; các cơ quan giáo dục và trường học trên địa bàn thành phố Biên Hòa tổ chức các đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền nhân tại Di tích cấp quốc gia Văn miếu Trấn Biên.

1.9.    Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)
a) Nội dung tuyên truyền:
-    Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh-Liệt sĩ; truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; tôn vinh và khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là vô giá...
-    Những thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong 76 năm qua, nhất là, kết quả 17 năm thực hiện Chỉ thị số 07- CT/TW, ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; trong đó, cần nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; về kết quả thực hiện việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, về việc khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng,...; đấu tranh, phê phán nhũng biểu hiện tiêu cực trong triển khai thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ và người có công; đồng thời, đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.
-    Biểu dương, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục thực hiện các phong trào “Đen ơn đáp nghĩa”, chung sức giúp đỡ các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, cải thiện cuộc sống.
b) Hình thửc:
-    Các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học tổ chức tuyên truyền trực tiếp hoặc qua trang mạng xã hội; tổ chức hoạt động về nguồn, tổ chức chăm sóc, vệ sinh khuôn viên các Nghĩa trang liệt sĩ hoặc Đen thờ liệt sĩ và tham gia dâng hương hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ do địa phương tổ chức.
-    Sở GD&ĐT phối họp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (dự kiến lúc 19h00 ngày 27/7/2023).
1.10.    Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nưóc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023)
a) Nội dung tuyên truyền:
-    Khẳng định ý nghĩa lịch sử, mốc son chói lọi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm; sự vận dụng sáng tạo những bài học của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
-    Những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong tám thập kỷ qua, nhất là sau 37 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay ”; đồng thời, nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đõ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.
-    Tuyên truyền về những thành tựu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và những định hướng, giải pháp xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động”, theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ và giải pháp về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới được nêu trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương; tuyên truyền về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, giáo dục, khơi dậy tinh thần, ý thức trách nhiệm phụng sự Tố quốc, phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
-    Truyền thống yêu nước cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người Việt Nam.
-    Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia dân tộc.
b) Hình thức:
-    Các trường học tổ chức tốt công tác tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của trường, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt dưới cờ, thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thê dục - thê thao.
-    Các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học tổ chức trang trí, khẩu hiệu, băng rôn, cổ động tuyên truyền...

2.    Tuyên truyền kỷ niệm năm tròn nhân ngày sinh của các lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nưó’c và lãnh đạo của Đảng và Cách mạng Việt Nam

a)    Nội dung tuyên truyền:
Tập trung tuyên truyền về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của các đồng chí nhân kỷ niệm: 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/02/1913- 15/02/2023); 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023); 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903-13/10/2023)...
b)    Hình thức:
-    Các trường học tổ chức tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt dưới cờ; các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học... tô chức trang trí, khâu hiệu, băng rôn, cô động tuyên truyền, trang bị và huớng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh khai thác tài liệu, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu, internet...).
-    Khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh theo dõi các chương trình phát sóng phim tài liệu, phóng sự ghi nhận, các tin bài trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo, đài của Trung ương và của tỉnh, chia sẻ trên trang mạng xã hội cùa cá nhân.

3.    Nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ quốc tế:

Các trường học tổ chức tuyên trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực quan; các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học treo băng rôn, cổ động tuyên truyền; khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh theo dõi các chương trình phát sóng phim tài liệu, phóng sự, tin bài trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo, đài của Trung ương và của tỉnh, chia sẻ trên trang mạng xã hội của cá nhân nội dung kỷ niệm các ngày lễ quốc tế, cụ thể:
-    Kỷ niệm 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2023)
-    Kỷ niệm 205 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818-05/5/2023)
-    Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2023)
-    Kỷ niệm 106 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2023)

4.    Kỷ niệm ngày thành lập của ngành: 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023):

a)    Nội dung tuyên truyền:
-    Tuyên truyền giá trị truyền thống “Tôn sư trọng đạo” và mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành giáo dục và đào tạo của nước ta.
-    Tuyên truyền những chính sách chăm lo cho giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùa ngành giáo dục và đào tạo.
-    Đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo; động viên tinh thần tiếp tục học hỏi, phấn đấu, nêu cao tấm gương nhà giáo điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh gắn với tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập.
b)    Hình thức:
-    Các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học tổ chức trang trí, khẩu hiệu, băng rôn, cổ động tuyên truyền, tổ chức gặp mặt, tri ân, tọa đàm. Tùy vào điều kiện cụ thể, căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Sở GD&ĐT, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, thiết thực.
-    Các trường học tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của trường, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt dưới cờ, thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; tổ chức gặp mặt, tọa đàm, hoạt động ngoại khóa...

5.    Tuyên truyền về một số ngày kỷ niệm năm lẻ khác:

Các trường học tổ chức tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt dưới cờ; các trụ sở cơ quan giáo dục, trường học... tổ chức trang trí, khẩu hiệu, băng rôn, cổ động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ; khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh theo dõi các chương trình phát sóng phim tài liệu, phóng sự, các tin bài trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo, đài của Trung ương và của tỉnh, chia sẻ trên trang mạng xã hội của cá nhân nội dung kỷ niệm các ngày lễ quốc tế, cụ thể:
-    Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2023);
-    92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023);
-    137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886); kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phu (07/5/1954 - 07/5/2023);
-    82 năm Ngày thành lập Đội Nhi đồng cứu quốc, nay là Đội Thiếu niên Tiền phong HỒ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2023);
-    78 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2023);
-    69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023);
-    62 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2023);
-    77 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2023);
-    79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023)...

6.    Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

Các đơn vị, trường học thực hiện băng rôn tuyên truyền theo những nội dung sau:
-    Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão-2023
-    Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023)
-    Nhiệt liệt chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023)
-    Nhiệt liệt chào mừng 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phũ (07/5/1954- 07/5/2023)
-    Nhiệt liệt chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945- 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)
-    Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 bất diệt
-    Nhiệt liệt chào mừng 133 năm Ngày sinh Chú tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2023)
-    Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Đồng Nai ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
-    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
-    Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
-    Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
-    Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
-    Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm
-    Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm
-    Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

III.    TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.    Giao Văn phòng Sở GD&ĐT:

Triển khai hướng dẫn các Phòng GD&ĐT, các trường THPT và đơn vị trực thuộc; đôn đốc việc xây dựng Kế hoạch và tổng họp, rà soát, báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh đối với những nội dung liên quan.

2.    Các Phòng GD&ĐT, trường THPT, đơn vị trực thuộc:
Căn cứ nội dung hưóng dẫn của Sở GD&ĐT cũng như Ban Tuyên giáo huyện, thành ủy để xây dựng kế hoạch; quán triệt, triển khai đến cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục và cán bộ, giáo viên phụ trách nhiệm vụ tại đơn vị, trường học đê thống nhất triển khai, thực hiện.

3.    Chế độ báo cáo:
Các đơn vị, trường học triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ trong Báo cáo sơ kết học kỳ I và Báo cáo tổng kết năm học công tác chính trị tư tưởng, học sinh sinh viên năm học 2022 - 2023 và báo cáo chuyên đê khi có yêu câu thông qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong ngành giáo dục và đào tạo, đề nghị các đơn vị, trường học triển khai thực hiện.

Attachments:
FileFile size
Download this file (cv-5184-2022.pdf)cv-5184-2022.pdf6014 kB